TOP
导航
[ 公告事项 ]
查看留言
地址记载时有关国家代码出错
上传时间 : 2018-06-05
发表者 : Bizent
点击数 : 844

你好。 是Bizent。


当前客户订购时,填写地址及国家代码名称选错,导致EMS发送问题。 特别是,中国、大陆、台湾等不选自己国家而选其他的国家相关国家,请在订购时再次确认一下。


谢谢。


目录
编号
内容
发表者
日期
点击数
普通
Bizent
2018-09-07
581
普通
Bizent
2017-08-01
781
7
普通
Bizent
2019-01-29
48
6
普通
Bizent
2018-11-30
281
5
普通
Bizent
2018-06-22
440
4
普通
Bizent
2018-06-05
844
3
普通
Bizent
2017-09-21
930
2
普通
Bizent
2017-06-02
941
1
普通
Bizent
2017-04-26
696
  1. 1